រចនា​សម្ព័ន្ធ​គេហទំព័រ  |   | 
 ទំព័រ​ដើម   អំពី​មជ្ឈមណ្ឌល​   ការ​ងារ​របស់​យើង​   ការផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន   ចូល​រួម​ជា​មួយ​យើង​   ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​យើង​   ទំនាក់​ទំនង 
About Us
គម្រោង​និន្នាការភេទ និង​អត្តសញ្ញាណ​យេនឌ័រ
ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗពីមជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​ 
សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ វិចារណកថា និង​លិខិត 
របាយការណ៍​ និង​ការបោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ 
សម្លេង 
វីដេអូ 
ព្រឹត្តិការណ៍
ការ​ងារ​របស់​យើង​
ស្ថាន​ភាព​សិទ្ធិមនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា​
យុទ្ធសាស្រ្ត
ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក
គំរោងដែលមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
គម្រោងអាជីវកម្ម និងសិទិ្ធមនុស្ស
គម្រោងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជា
គម្រោង​ការ​ពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស
គេហ​ទំព័រ​អំពី​សិទ្ធិមនុស្ស​ - គម្រោង​សិទ្ធិ
គម្រោងកម្មវិធីកំណែទម្រង់ដីធ្លី
គម្រោង​ការ​កំណត់​យ៉េនឌ័រ និង​អត្តសញ្ញាណភេទ
គម្រោង​សង្កេតការណ៍​សវនាការ
គម្រោង​លើក​ស្ទួយ​សមាស​ភាព​ស្រ្តីនៅក្នុង​វិស័យ​នយោបាយ​នៅ​កម្ពុជា
គំរោងដែលធ្លាប់មានពីមុន
គម្រោងបណ្តុះបណ្តាល និងសវនាការសហគមន៍
គម្រោងស្រាវជ្រាវដើម្បីបញ្ចប់អំពើ​ហិង្សាទឹកអាស៊ីត
គម្រោងបណ្តាញសិទិ្ធមនុស្ស
គម្រោងវេទិកាសាធារណៈ
យុទ្ធនាការ
យុទ្ធនាការប្រឆាំង​និ​ទណ្ឌ​ភាព​ ២០១៤
យុទ្ធនាការ​ដើម្បី​បញ្ឈប់​និ​ទណ្ឌ​ភាព​នៅ​កម្ពុជា
យុទ្ធនា​​ការ​​ដើម្បី​​សេរីភាព​​ខាង​​ការ​​បញ្ចេញ​​មតិ
មូលនិធិ​យុត្តិធម៌​២២/១១
ទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោក ២០១៣
យុទ្ទនាការ “ឯណាយុត្តិធម៌ខ្ញុំ”
 ចុះ​ឈ្មោះ​ទទួល​ព័ត៌មាន​​ថ្មី​ៗពីម.ស.ម.ក
សម្លេង
«ការស្រាវជ្រាវស្ដីពីការសំឡុតធ្វើបាបអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា»
ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2014-12-16 ស្ថិត​ក្នុង​CCHR​ Studio
នៅថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ ប្រធានបទ៖ «ការស្រាវជ្រាវស្ដីពីការសំឡុតធ្វើបាបអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា» ដែលមានវាគ្មិន លោក នួន ស៊ីដារ៉ា ជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសូជីនៃ ម.ស.ម.ក ។
«ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាន »
ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2014-12-09 ស្ថិត​ក្នុង​CCHR​ Studio
នៅថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ ប្រធានបទ៖ «ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាន » ដែលមានវាគ្មិន លោក នួន ស៊ីដារ៉ា ជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសូជីនៃ ម.ស.ម.ក និងកញ្ញា ផ្លុង ស្រីរ៉ាន់ ជាសកម្មជនអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា នៃក្រុមតស៊ូមតិកម្ពុជាដើម្បីឥន្ទធនូ ។
«ការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ១០ធ្នូ »
ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2014-12-02 ស្ថិត​ក្នុង​CCHR​ Studio
នៅថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ ប្រធានបទ៖ «ការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ១០ធ្នូ» ដែលមានវាគ្មិន លោក គង់ យ៉ារ៉ា ជាអ្នកសម្របសម្រួលរបស់អង្គការអនាគតយុវជនកម្ពុជាអាស៊ាន និងកញ្ញា ឈឿង រចនា ជាសកម្មជនអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នារបស់អង្គការអនាគតយុវជនកម្ពុជាអាស៊ាន ។
«យុទ្ធនាការ ១៦ ថ្ងៃដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើយេនឌ័រ»
ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2014-11-25 ស្ថិត​ក្នុង​CCHR​ Studio
នៅថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤ ប្រធានបទ៖ «យុទ្ធនាការ ១៦ ថ្ងៃដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើយេនឌ័រ» ដែលមានវាគ្មិន កញ្ញា ឈឿង រចនា ជាសកម្មជនអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នារបស់ Cam ASEAN។
«ភាពជោគជ័យក្នុងវិស័យការងាររបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា»
ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2014-10-28 ស្ថិត​ក្នុង​CCHR​ Studio
នៅថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤ ប្រធានបទ៖ «ភាពជោគជ័យក្នុងវិស័យការងាររបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា» ដែលមានវាគ្មិន លោក វ៉ាន សុវណ្ណ មន្រ្តីការិយាល័យអប់រំក្រុងកំពង់ឆ្នាំង។
«ទស្សនៈព្រះពុទ្ធសាសនាចំពោះអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា»
ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2014-10-21 ស្ថិត​ក្នុង​CCHR​ Studio
នៅថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤ ប្រធានបទ៖ «ទស្សនៈព្រះពុទ្ធសាសនាចំពោះអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា» ដែលមានវាគ្មិន ព្រះតេជគុណ ធម្មរតនោ បូ ប៊ុនធឿន។
«អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក្នុងបរិបទសាសនា»
ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2014-10-14 ស្ថិត​ក្នុង​CCHR​ Studio
នៅថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤ ប្រធានបទៈ «អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក្នុងបរិបទសាសនា» ដែលមានវាគ្មិន កញ្ញា ម៉ាត់តើត ម៉ីស៊ី ជាបុគ្គលិកសហគមន៍នៃអង្គការខេមរា និងកញ្ញា ហ៊ុយ សម្បត្តិ ជាបុគ្គលិកហាត់ការគម្រោងសូជីនៃ ម.ស.ម.ក។
Creative Commons License