រចនា​សម្ព័ន្ធ​គេហទំព័រ  |   | 
 ទំព័រ​ដើម   អំពី​មជ្ឈមណ្ឌល​   ការ​ងារ​របស់​យើង​   ការផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន   ចូល​រួម​ជា​មួយ​យើង​   ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​យើង​   ទំនាក់​ទំនង 
About Us
គម្រោង​និន្នាការភេទ និង​អត្តសញ្ញាណ​យេនឌ័រ
ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗពីមជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​ 
សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ វិចារណកថា និង​លិខិត 
របាយការណ៍​ និង​ការបោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ 
សម្លេង 
វីដេអូ 
ព្រឹត្តិការណ៍
ការ​ងារ​របស់​យើង​
ស្ថាន​ភាព​សិទ្ធិមនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា​
យុទ្ធសាស្រ្ត
ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក
គំរោងដែលមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
គម្រោងអាជីវកម្ម និងសិទិ្ធមនុស្ស
គម្រោងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជា
គម្រោង​ការ​ពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស
គេហ​ទំព័រ​អំពី​សិទ្ធិមនុស្ស​ - គម្រោង​សិទ្ធិ
គម្រោងកម្មវិធីកំណែទម្រង់ដីធ្លី
គម្រោង​ការ​កំណត់​យ៉េនឌ័រ និង​អត្តសញ្ញាណភេទ
គម្រោង​សង្កេតការណ៍​សវនាការ
គម្រោង​លើក​ស្ទួយ​សមាស​ភាព​ស្រ្តីនៅក្នុង​វិស័យ​នយោបាយ​នៅ​កម្ពុជា
គំរោងដែលធ្លាប់មានពីមុន
គម្រោងបណ្តុះបណ្តាល និងសវនាការសហគមន៍
គម្រោងស្រាវជ្រាវដើម្បីបញ្ចប់អំពើ​ហិង្សាទឹកអាស៊ីត
គម្រោងបណ្តាញសិទិ្ធមនុស្ស
គម្រោងវេទិកាសាធារណៈ
យុទ្ធនាការ
យុទ្ធនា​​ការ​​ដើម្បី​​សេរីភាព​​ខាង​​ការ​​បញ្ចេញ​​មតិ
មូលនិធិ​យុត្តិធម៌​២២/១១
 ចុះ​ឈ្មោះ​ទទួល​ព័ត៌មាន​​ថ្មី​ៗពីម.ស.ម.ក
សម្លេង
"ទំនាក់ទំនងរវាងធុរកិច្ច និងសិទ្ធិមនុស្សទៅនឹងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា"
ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2014-08-19 ស្ថិត​ក្នុង​CCHR​ Studio
នៅថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ប្រធានបទ: "ទំនាក់ទំនងរវាងធុរកិច្ច និងសិទ្ធិមនុស្សទៅនឹងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា" ដែលមានវាគ្មិន លោក ឌុច ពិសិដ្ឋ ជាមន្រ្តីសម្របសម្រួលគម្រោងសង្កេតការណ៍សវនការ និងធុរកិច្ច និងសិទ្ធិមនុស្សនៃ ម.ស.ម.ក និងលោក គង់ យ៉ារ៉ា ជាអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការអនាគតយុវជនកម្ពុជាអាស៊ាន។
"យុវជនស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា និងការប្រារព្ធទិវាយុវជនអន្តរជាតិ"
ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2014-08-12 ស្ថិត​ក្នុង​CCHR​ Studio
ទី១២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤ ប្រធានបទ: "យុវជនស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា និងការប្រារព្ធទិវាយុវជនអន្តរជាតិ" ដែលមានវាគ្មិន លោក មាស សុផានុត ជាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងក្រុមតស៊ូមតិនៅប្រទេសកម្ពុជា។
"ស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា គឺជាធម្មជាតិ ឬជាការទទួលឥទ្ធិពល?"
ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2014-08-05 ស្ថិត​ក្នុង​CCHR​ Studio
នៅថ្ងៃទី ០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ប្រធានបទៈ ស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា គឺជាធម្មជាតិ ឬជាការទទួលឥទ្ធិពល?ដែលមានវាគ្មិន លោក មាស សុផានុត ជាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងក្រុមតស៊ូមតិនៅកម្ពុជា។
´´បណ្ដុំនិន្នាការភេទ និងអត្តសញ្ញាណយេនឌ័ររបស់អាស៊ាន´´
ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2014-07-29 ស្ថិត​ក្នុង​CCHR​ Studio
នៅថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ ប្រធានបទៈ បណ្ដុំនិន្នាការភេទ និងអត្តសញ្ញាណយេនឌ័ររបស់អាស៊ាន ដែលមានវាគ្មិន លោក ស្រ៊ុន ស្រ៊ន ជាសមាជិកស្នូលរបស់បណ្ដុំនិន្នាការភេទ​និងអត្តសញ្ញាណយេនឌ័ររបស់អាស៊ាន។
ឧបសគ្គចំពោះយុវជនងាយរងគ្រោះនៅកម្ពុជា
ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2014-07-22 ស្ថិត​ក្នុង​មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
នៅថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ ប្រធានបទៈ ឧបសគ្គចំពោះយុវជនងាយរងគ្រោះនៅកម្ពុជា ដែលមានវាគ្មិន លោក ផង់ ចន្ថន ជាន្រ្តីសម្របសម្រួលក្រុមងាយរងគ្រោះរបស់អង្គការ ខាណា។
ប្រធានបទៈ សិទ្ធិទទួលបានសុវត្ថិភាពសង្គ្មម និងវិធានការការពារសង្គមឯទៀត
ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2014-07-15 ស្ថិត​ក្នុង​ការិយាល័យមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
នៅថ្ងៃទី១៥ កក្កដា ២០១៤ ប្រធានបទៈ សិទ្ធិទទួលបានសុវត្ថិភាពសង្គ្មម និងវិធានការការពារសង្គមឯទៀត។ វាគ្មិនលោក ខាន់ សុភា ជា​ជំ​នួយ​ការគម្រោង​ប្រឹក្សា​ច្បាប់​របស់​អ្នក​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​របស់​អង្គការ​អនាគត​យុវជន​កម្ពុជា​អាស៊ាន
ស្ថានភាពរបស់អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នានោក្នុងបណកដាប្រទេសអាស៊ាន
ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2014-07-09 ស្ថិត​ក្នុង​មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
នៅថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ ប្រធានបទៈស្ថានភាពរបស់អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នានោក្នុងបណកដាប្រទេសអាស៊ាន ដែលមានវាគ្មិន លោក នួន ស៊ីដារ៉ា មន្រី្តសម្របសម្រួលគម្រោងនិន្នាការភេទ និងអត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ
Creative Commons License