រចនា​សម្ព័ន្ធ​គេហទំព័រ  |   | 
 ទំព័រ​ដើម   អំពី​មជ្ឈមណ្ឌល​   ការ​ងារ​របស់​យើង​   ការផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន   ចូល​រួម​ជា​មួយ​យើង​   ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​យើង​   ទំនាក់​ទំនង 
About Us
គម្រោង​និន្នាការភេទ និង​អត្តសញ្ញាណ​យេនឌ័រ
ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗពីមជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​ 
សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ វិចារណកថា និង​លិខិត 
របាយការណ៍​ និង​ការបោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ 
សម្លេង 
វីដេអូ 
ព្រឹត្តិការណ៍
ការ​ងារ​របស់​យើង​
ស្ថាន​ភាព​សិទ្ធិមនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា​
យុទ្ធសាស្រ្ត
ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក
គំរោងដែលមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
គម្រោងអាជីវកម្ម និងសិទិ្ធមនុស្ស
គម្រោងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជា
គម្រោង​ការ​ពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស
គេហ​ទំព័រ​អំពី​សិទ្ធិមនុស្ស​ - គម្រោង​សិទ្ធិ
គម្រោងកម្មវិធីកំណែទម្រង់ដីធ្លី
គម្រោង​ការ​កំណត់​យ៉េនឌ័រ និង​អត្តសញ្ញាណភេទ
គម្រោង​សង្កេតការណ៍​សវនាការ
គម្រោង​លើក​ស្ទួយ​សមាស​ភាព​ស្រ្តីនៅក្នុង​វិស័យ​នយោបាយ​នៅ​កម្ពុជា
គំរោងដែលធ្លាប់មានពីមុន
គម្រោងបណ្តុះបណ្តាល និងសវនាការសហគមន៍
គម្រោងស្រាវជ្រាវដើម្បីបញ្ចប់អំពើ​ហិង្សាទឹកអាស៊ីត
គម្រោងបណ្តាញសិទិ្ធមនុស្ស
គម្រោងវេទិកាសាធារណៈ
យុទ្ធនាការ
យុទ្ធនា​​ការ​​ដើម្បី​​សេរីភាព​​ខាង​​ការ​​បញ្ចេញ​​មតិ
មូលនិធិ​យុត្តិធម៌​២២/១១
 ចុះ​ឈ្មោះ​ទទួល​ព័ត៌មាន​​ថ្មី​ៗពីម.ស.ម.ក
សម្លេង
ប្រធានបទ៖ គោលការណ៍ ៨ សិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌
ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2014-04-08 ស្ថិត​ក្នុង​CCHR​ Studio
សំឡេង៖ កាលពីថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤ របស់គម្រោងនិន្នាការភេទ និងអត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ ដែលបានពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ នៅក្នុងគោលរណ៍៨ នៃគោលការណ៍យ៉កយ៉ាក៌ាតា។
ប្រធានបទ៖ គោលការណ៍ ៧សិទ្ធិរួចផុតពីការដកហូតសេរីភាពដោយបំពាន
ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2014-04-01 ស្ថិត​ក្នុង​មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
សំឡេង៖ កាលពីថ្ងៃទី០១​ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤ របស់គ្រោងនិន្នាការភេទ និងអត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ ជជែកពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិរួចផុតពីការដកហូតសិទ្ធិដោយបំពានដោយយោងទៅលើនិន្នាការភេទ និងអត្តសញ្ញាយេនឌ័រ នៅក្នុងគោលការណ៍៦ នៃគោលការណ៍យ៉កយ៉ាក៌ាតា។
ប្រធានបទ៖ គោលការណ៍ ៦សិទ្ធិទទួលបានឯកទត្តភាព
ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2014-03-25 ស្ថិត​ក្នុង​មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
សំឡេង៖ កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៤ របស់គម្រោងនិន្នាការភេទ និងអត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ ពិភាក្សាអំពីភាពឯកជនរបស់បុគ្គល ដែលមិនត្រូវបានបំពានដោយឈរលើមូលដ្ឋាននិន្នាការភេទ និងអត្តសញ្ញាណយេនឌ័រធ្វើអោយបាត់បង់នោះទេ និងវិភាគលើគោលការណ៍៦ នៃគោលការណ៍យ៉កយ៉ាក៌ាតា។
គោលការណ៍៥ ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានសុវត្ថិភាពបុគ្គល
ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2014-03-18 ស្ថិត​ក្នុង​ការិយាល័យមជ្ឍមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
ថ្ងៃទី ១៨​ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៤​ គម្រោងនិន្នាការភេទ និង អត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ បានរៀបចំកម្មវិធីវិទ្យុ ប្រធានបទស្តីពី គោលការណ៍៥ នៃគោលការណ៍យ៉កយ៉ាក៌ាតា ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានសុវត្ថិភាពបុគ្គល។​វាគ្មិនលោក នួន ស៊ីដារ៉ា មន្រ្តីសម្របសម្រួលគម្រោងនិន្នាការភេទ និងអត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ និង លោកខាន់​ សុភា បុគ្គលិក ហាត់ការ គម្រោងនិន្នាការភេទ និងអត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ។​
គោលការណ៍៤នៃគោលការណ៍យ៉កយ៉ាក៌ាតាស្តីអំពី សិទ្ធិរស់រានមានជីវិត
ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2014-02-25 ស្ថិត​ក្នុង​ការិយាល័យមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
កម្មវិធីវិទ្យុ គម្រោងនិន្នាការភេទ និងអត្តសញ្ញាណ យេនឌ័រ ប្រធានបទ គោលការណ៍៤នៃគោលការណ៍យ៉កយ៉ាក៌ាតាស្តីអំពី សិទ្ធិរស់រានមានជីវិត វាគ្មិន លោក នួន ស៊ីដារ៉ា អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងនិន្នាការភេទ និងអត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ និង លោក ខាន់ សុភា បុគ្គលិកហាត់ការរបស់គម្រោងនិន្នាការភេទ និងអត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ។
គោលការណ៍៣នៃគោលការណ៍យ៉កយ៉ាក៌ាតាស្តីអំពី សិទ្ធិទទួលបានការទទួលស្គាល់ចំពោះមុខច្បាប់
ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2014-02-18 ស្ថិត​ក្នុង​ការិយាល័យមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
កម្មវិធីវិទ្យុ គម្រោងនិន្នាការភេទ និងអត្តសញ្ញាណ យេនឌ័រ ប្រធានបទ “គោលការណ៍៣នៃគោលការណ៍យ៉កយ៉ាក៌ាតាស្តីអំពី សិទ្ធិទទួលបានការទទួលស្គាល់ចំពោះមុខច្បាប់” វាគ្មិន លោក នួន ស៊ីដារ៉ា អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងនិន្នាការភេទ និងអត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ និង លោក ខាន់ សុភា បុគ្គលិកហាត់ការរបស់គម្រោងនិន្នាការភេទ និងអត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ។
គោលការណ៍២នៃគោលការណ៍យ៉កយ៉ាក៌ាតាស្តីអំពី សិទ្ធិទទួលបានសមភាព និងការមិនរើសអើង
ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2014-02-11 ស្ថិត​ក្នុង​ម.ស.ម.ក
ប្រធានបទ៖ “គោលការណ៍២នៃគោលការណ៍យ៉កយ៉ាក៌ាតាស្តីអំពី សិទ្ធិទទួលបានសមភាពនិងការមិនរើសអើង” នៅថ្ងៃទី អង្គារ៍១១ ខែ កុម្ភៈ ២០១៤ វាគ្មិន៖ លោក នួន ស៊ីដារ៉ា អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោង និន្នាការភេទ និងអត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ និង លោក ខាន់ សុភា បុគ្គលិកហាត់ការរបស់គម្រោងនិន្នាការភេទ និងអត្តសញ្ញាណ យេនឌ័រ។
Creative Commons License