ជីវប្រត្តិ​សកម្មជនដីធ្លី

​សហគមន៍​នៅ​ទូទាំងប្រទេស​កម្ពុជា ជួបប្រទះ​នឹង​ការរំលោភបំពាន ការគំរាមកំហែង និង​ការវាយប្រហារ​ដើម្បី​បង្ខំ​ឱ្យ​ពួកគាត់​ចាកចេញ​ពី​ដី​របស់ខ្លួន ក្នុងន័យ​អភិវឌ្ឍន៍​ទៅលើ អចលនទ្រព្យ ឧស្សាហកម្ម និង​ការអភិវឌ្ឍ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង​ការទាញយក​ផល​ពី​ធនធានធម្មជាតិ​ដ៏​សំបូរបែប​របស់​ប្រទេស​។​​

​កម្រង​ជីវប្រវត្តិ​ទាំងនេះ​បានបង្ហាញ​ពី​សកម្មជន​និង​សហគមន៍​ដ៏​ក្លាហាន​ដែល​បាន​ក្រោកឈរឡើង​តវ៉ា​ទៅនឹង​ការរំលោភ​លើ​សិទ្ធិ​ដីធ្លី​របស់​ពួកគេ ហើយ​ជា​ញឹកញាប់​បាន​ជួបប្រទះ​ហានិភ័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន​។ សូម​ចុច​មើល​រូបភាព ខាងក្រោម​ដើម្បី​អាន​រឿងរ៉ាវ​របស់​ពួកគាត់​។

គម្រោង​កំណែទម្រង់ដីធ្លី ​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​សិ​ទិ្ធ​មនុស្ស​កម្ពុជា បាន​ប្រមូល​ព័ត៌មាន​ដើម្បី​ចងក្រង​ជីវប្រវត្តិ ទាំងនេះ​ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ ២០១៤ រហូតដល់ ឆ្នាំ​២០១៦ មក លើកលែង​តែមាន​បញ្ជាក់​ពេលវេលា​ផ្សេងទៀត​ទៅលើ​ព័ត៌មាន​មួយចំនួន​ដែល​តំណាង​សហគមន៍​បាន​រាយការណ៍​មក​មជ្ឈមណ្ឌល​សិ​ទិ្ធ​មនុស្ស​កម្ពុជា​ក្នុងកំឡុងពេល​សម្ភាសន៍​ផ្ទាល់​។ ​

សូម​ទាញ​យក​ខិតប័ណ្ណសង្ខេបកម្រង​ជីវប្រវត្តិ​ទាំងអស់នៅ​ទីនេះ