សេចក្ដីជូនដំណឹង

ល.រ ចំណងជើង ប្រភេទ កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់
1 កម្មវិធីជំរំយុវជន សេចក្តីជូនដំណឹង 02 / Jun / 2024
2 កម្មវិធីបំពាក់បំប៉នស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ និងការសង្កេតសវនាការ សេចក្តីជូនដំណឹង 13 / May / 2024
3 កម្មវិធីជំរំយុវជន សេចក្តីជូនដំណឹង 31 / Jan / 2024
4 កម្មវិធីបំពាក់បំប៉នស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ និងការសង្កេតសវនាការ សេចក្តីជូនដំណឹង 31 / Jan / 2024
5 ការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់រថយន្ត ដេញ​ថ្លៃ 17 / Nov / 2023
6 សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ស្ដីពី​ការ​អញ្ជើញ​ចូលរួម​ដេញ​ថ្លៃ​ការ​ផ្គត់ផ្គង់​សេវាកម្ម​បកប្រែ​ដល់ ម.ស.ម.ក.សម្រាប់​រយៈពេល ៣​ឆ្នាំ ដេញ​ថ្លៃ 31 / Aug / 2023