យើងជាអ្នកណា?

មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា (ម.ស.ម.ក) គឺជា​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល មិន​មាន​និន្នាការ​នយោបាយ ឯករាជ្យ ឈាន​មុខ​មួយ​ដែល​ធ្វើការ​ដើម្បី​លើក​កម្ពស់ និង​ការពារ​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និង​ការគោរព​សិទ្ធិមនុស្ស ពិសេស​សិទ្ធិ​ពលរដ្ឋ និង​សិទ្ធិ​នយោបាយ​នៅ​កម្ពុជា។ យើង​ធ្វើ​ការ​ផ្តល់​អំណាច​ដល់​សង្គម​ស៊ីវិល ដើម្បី​ទទួល​បាន​សិទ្ធិ និង​សម្រេច​បាន​នូវ​វឌ្ឍនភាព។ តាមរយៈ​ការ​ស្រាវជ្រាវ និង​ការវិភាគ​យ៉ាង​លម្អិត យើង​បង្កើត​នូវ​គោលការណ៍​ថ្មីៗ និង​ធ្វើ​ការ​តស៊ូ​មតិ​ឲ្យ​មាន​ការ​អនុវត្ត។

ឈ្វេងយល់បន្ថែម...

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួម ការប្រារព្ធយុទ្ធនាការ ១៦ថ្ងៃ នៃភាពសកម្មនិយមប្រឆាំងអំពើហិង្សាផ្អែកលើយេនឌ័រ ក្រោមប្រធានបទ «គ្មានអំពើហិង្សាលើស្ដ្រី និងក្មេងស្រីដើម្បីសេដ្ឋកិច្ច និងយុត្តិធម៌សង្គម»

យើងខ្ញុំជាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន២០ស្ថាប័ន មានដូចជា សមាគម សហជីព និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋា  ភិបាលដែលកំពុងធ្វើការងារដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារ សិទ្ធិស្ត្រី និងសមភាពយេនឌ័រនៅប្រទេសកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនដំណឹងអំពីការរៀបចំយុទ្ធនាការ ១៦ថ្ងៃ នៃភាពសកម្មនិយមប្រឆាំងអំពើហិង្សាផ្អែកលើយេនឌ័រ (ហៅកាត់ថា «យុទ្ធនាការ១៦ថ្ងៃ») ក្រោមប្រធានបទ «គ្មានអំពើហិង្សាលើស្ដ្រី និងក្មេងស្រី ដើម្បីសេដ្ឋកិច្ច និងយុត្តិធម៌សង្គម»។ ...
ស្ថានភាពនៃសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិ សេរីភាពសារព័ត៌មាន និងសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅកម្ពុជា
ស្ថានភាពនៃសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិ សេរីភាពសារព័ត៌មាន និងសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា (“ម.ស.ម.ក”) សូមចេញផ្សាយនូវរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីស្ថានភាពនៃសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិ សេរីភាពសារព័ត៌មាន និងសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលគម្រោងបង្កើនការគោរពសិទ្ធិនៅកម្ពុជា និងគម្រោងលើកកម្ពស់ និងការពារសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរួមគ្នាតាក់តែងឡើង។...

ការផ្សាយថ្មីៗ

 
បណ្ណព័ត៌មានសង្ខេបរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីស្ថានភាពនៃសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិ សេរីភាពសារព័ត៌មាន និងសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

នេះជាបណ្ណព័ត៌មានសង្ខេបរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីស្ថានភាពនៃសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិ សេរីភាពសារព័ត៌មាន និងសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដែលគម្រោងបង្កើនការគោរពសិទ្ធិនៅកម្ពុជា និងគម្រោងគាំទ្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ និងសេរីភាពមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាបានចេញផ្សាយនោថ្...

 
សេរីភាពមូលដ្ឋានអំឡុងពេលបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០២៣

សលាកប័ត្រនេះសង្ខេបលទ្ធផលទាក់ទងនឹងការឃ្លាំមើល និងការរំលោភបំពានសេរីភាពមូលដា្ឋនពលរដ្ឋ ក្នុងអំឡុងពេលពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ដែលគម្រោងឃ្លាំមើលសេរីភាពមូលដ្ឋានបានកត់ត្រាហេតុការណ៍ចំនួន ១៤៧ តាមរយៈការរាយការណ៍ពីហេតុការណ៍ និងការតាមដានប្រព...

 
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ៖ ស្ថានភាពនៃសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិ សេរីភាពសារព័ត៌មាន និងការទទួលព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា (“ម.ស.ម.ក”) ចេញផ្សាយនូវរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ស្តីពីស្ថានភាពនៃសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិ សេរីភាពសារព័ត៌មាន និងសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ដែលផលិតដោយគម្រោងបង្កើនការគោរពសិទ្ធិនៅកម្ពុជា និងគម្រោងគាំទ្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ និង...

សកម្មភាពសាមញ្ញដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានដើម្បីគាំទ្រដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាស្ត្រី
Dec 01, 2023
តើអ្នកបានដឹងអ្វីខ្លះពីអ្នកស្រឡាញ់ទាំងពីរភេទ?
គម្រោង​និន្នាការភេទ និង​អត្តសញ្ញាណ​យេនឌ័រ
Sep 22, 2023