ស្ទង់មតិ​ឆ្នាំ​២០២៣៖ថ្នាក់ដឹក​នាំ​អង្គការ​សង្គមស៊ីវិល និង​សហជីព​ទទួល​បាន​ច្រើន​នូវ​សេរីភាព​ជាមូល​ដ្ឋាន

  • 11/06/2024
  • ព័ត៌មាន > ព័ត៌មានថ្មីៗពី ម.ស.ម.ក

អង្គការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ចំនួន ៣ គឺ​មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា សមាគម​អាដហុក និង SOLIDARITY CENTERបាន​ធ្វើការ​ស្ទង់​មតិ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​អង្គការសង្គម​ស៊ីវិល និង​សហជីព​រយៈ​ពេល ៨​ឆ្នាំ​ពី​ឆ្នាំ ២០១៦ ដល់ឆ្នាំ ២០២៣។ បើ​និយា​យតែ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០២៣ មួយ ការស្ទង់​មតិបាន​ធ្វើ​លើថ្នា​ក់ដឹក​នាំ​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល និង​សហជីព​ចំនួន​១៥៩​នាក់ ដែល​តំណាង​ឲ្យ​អង្គការ​សង្គមស៊ីវិល​១០៤​នាក់ និងសហជីព​ចំនួន​៥៥នា​ក់នៅ​កម្ពុជា។ លទ្ធផល​បាន​បង្ហាញ​ពីកា​រវិវឌ្ឍន៍​វិជ្ជមាន​ស្តីពី​សេរីភាព​ជាមូល​ដ្ឋានដែលថ្នាក់​ដឹក​នាំសង្គម​ស៊ីវិល និង​សហជីព​ទទួលបាន។