ការស្ទង់មតិ៖ សេរីភាពមូលដ្ឋានថ្នាក់ដឹកនាំនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិល និងសហជីព មានភាពប្រសើរជាងមុន

  • 11/06/2024
  • ព័ត៌មាន > ព័ត៌មានថ្មីៗពី ម.ស.ម.ក

ភ្នំពេញ៖ ការស្ទង់មតិដែលចេញដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចំនួន៣ បង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល ៨ឆ្នាំ ដោយរាប់ពីឆ្នាំ២០១៦ ដល់ឆ្នាំ២០២៣ បង្ហាញថា ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ សេរីភាពមូលដ្ឋានដែលថ្នាក់ដឹកនាំសង្គមស៊ីវិល និងសហជីពទទួលបានមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងឆ្នាំកន្លងៗទៅ។