មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា​ណែនាំ​សាធារណជន​ឱ្យ​យល់​ដឹង​អំពី​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​មនុស្ស​ចាស់

  • 12/06/2024
  • ព័ត៌មាន > ព័ត៌មានថ្មីៗពី ម.ស.ម.ក

មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា​សហការ​ជាមួយ​មជ្ឈមណ្ឌល​ស្នេហា ណែនាំ​សាធារណជន​ឱ្យ​យល់​ដឹង​អំពី​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​មនុស្ស​ចាស់ ដោយ​ប្រកាន់​យក​សារ​សំខាន់​ថា «គ្រប់គ្នា​មាន​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​ល្អ​ប្រសើរ គ្រួសារ​មាន​សុភមង្គល សហគមន៍​រីក​ចម្រើន»។