រដ្ឋាភិបាល និងសង្គមសុីវិល មើលឃើញខុសគ្នាជុំវិញស្ថានភាព​សេរីភាព​សារព័ត៌មាន

  • 11/06/2024
  • ព័ត៌មាន > ព័ត៌មានថ្មីៗពី ម.ស.ម.ក

លោក​ ហួន ផន ជាអ្នក​សម្រប​សម្រួល​គម្រោង​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ឯករាជ្យ​និងសេរីភាព​ជា​មូលដ្ឋាន​របស់​អង្គការ​សិទ្ធិ​មនុស្សកម្ពុជា​ (CCHR)​ បាន​ប្រាប់ Newsroom Cambodia ​ថា​សេរី​ភាព​សារព័ត៌មាន​នៅ​កម្ពុជា នៅបន្តរង​ការ​រឹតត្បិត​នៅ​ឡើយ​ ហើយ​អ្នកសារព័ត៌មាន​នៅ​តែ​មាន​បញ្ហា​ប្រឈម​ក្នុង​ការ​អនុវត្តសិទ្ធិ​ជា​អ្នក​សារព័ត៌មាន​របស់​ខ្លួន​។


លោកថ្លែងថា៖​ «ស្ថិត​ក្នុង​វិស័យ​ព័ត៌មាន​បច្ចុប្បន្ន​យើង​ឃើញ​មាន​អ្នកសារព័ត៌មាន​ក៏​ដូច​ជា​ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ​អី​ច្រើន​ក៏​ប៉ុន្តែ​យើង​ឃើញ​ថា​សារព័ត៌មាន​ដែល​ធ្វើ​ការងារ​ឯករាជ្យ​ ដែល​ហ៊ាន​រាយ​ការណ៍​ព័ត៌មាន​ដែល​រសើប​ផ្សេងៗ​ គឺ​មាន​ការ​ថម​ថយ​ចុះ​មិនមាន​ច្រើន​នោះ​ទេ​ ហើយ​យើង​ឃើញ​ថា​ជ្រុង​មួយ​នៃ​គំនិត​ដែលនិយាយពី​សង្គម​ឬ​សារព័ត៌មាន​ដែល​និយាយពី​ភាព​អវិជ្ជមាន​របស់​សង្គម​គឺ​មាន​ភាព​ថយ​ចុះទៅ​វិញ​»។