ស្ត្រី​ក្នុង​ជម្លោះដីធ្លី​នៅ​កម្ពុជា

  • 27/09/2016
  • របាយការណ៍ > របាយការណ៍ផ្សេងៗ
តាមរយៈ​ការវិភាគ​ទិន្នន័យ​តាមបែប​បរិមាណ ដែល​ប្រមូលបាន​ពី​ស្ត្រី​ពាក់ព័ន្ធ​នៅក្នុង​ទំនាស់​ដីធ្លី​នៅ ទូទាំងប្រទេស របាយការណ៍​នេះ​ចង់បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ថ្មី​អំពី​របៀប​ជាក់លាក់​មួយចំនួន​ដែល​ស្ត្រី​ខ្មែរ​ដែល​ទទួលរង​ផលប៉ះពាល់​ដោយសារតែ​វិវាទ​ដីធ្លី​។