គោលការណ៍

CCHR is governed according to its by-laws. CCHR has a policy of transparency and as such makes all its organizational and staff policies, and as well as its by-laws, available online.

ល.រ គោលការណ៍ ឯកសារ
គោលការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាញយក
គោ​ល​ការណ៍​​ស​ម​ភា​ព​ និ​ងភា​​ព​ច​ម្រុះបែប​​ទាញយក
គោ​ល​ការណ៍​​​យេន​​​ឌ័​រទាញយក
គោល​ការណ៍​សុ​ខ​ភា​ព​​ ​និ​ង​សុវត្ថិ​ភា​​ពទាញយក
គោលការណ៍ស្តីពីការបៀតបៀនផ្លូវភេទទាញយក
គោល​ការណ៍​​​ស្ដីពីប​រិ​ស្ថាន​ទាញយក
គោ​លការណ៍​​ស្ដីពី​​មេរោគអេដស៍/ជំងឺ​អេដ​​ស៍ទាញយក
គោល​ការណ៍​ស្ដីពីការគ្រ​ប់​គ្រ​ង​ផ្អែ​ក​លើ​ល​ទ្ធ​ផល​ទាញយក
គោលការណ៍លទ្ធ​កម្មទាញយក

លក្ខន្តិកៈ

By-laws of the Cambodian Center for Human Rights