សមភាពនិងការមិនរើសអើង

គោលដៅ​រួម​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​ការងារ​ស្នូល​ទី​៣ សមភាព និង​ការ​មិន​រើសអើង គឺ​បុគ្គល ឬ​ក្រុម​ងាយ​រងគ្រោះ​ទទួល​បាន​សិទ្ធិមនុស្ស​ពេញលេញ និង​ស្មើភាព​គ្នា។


ការ​អនុវត្ត​វិស័យ​ការងារ​ស្នូល​ទី​៣ នាំ​ឱ្យ​សម្រេច​បាន​នូវ​លទ្ធផល​ដូច​ខាងក្រោម ៖

  • សាធារណជន​យល់ដឹង​អំពី​សិទ្ធិ​របស់​ក្រុម​ងាយ​រងគ្រោះ និង​គ្មាន​ការ​រើសអើង
  • បុគ្គល ឬ​ក្រុម​ងាយ​រងគ្រោះ​ទទួល​បាន​ការ​ពង្រឹង​ភាព​អង់អាច​ក្លាហាន​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​សិទ្ធិ និង​តស៊ូ​មតិ​ទាមទារ​សិទ្ធិ​របស់​ខ្លួន
  • អាជ្ញាធរ​រដ្ឋាភិបាល​បំពេញ​តួនាទី​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​ការ​ការពារ​សិទ្ធិ​របស់​ក្រុម​ងាយ​រងគ្រោះ
  • មាន​សមភាព​ផ្លូវ​ច្បាប់​សម្រាប់​ក្រុម​ងាយ​រងគ្រោះ។

គម្រោងបច្ចុប្បន្ន