លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងរងការគំរាមកំហែងនៅឆ្នាំ ២០១៦ ៖ ការធ្វើតាមការសន្យាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក្នុងរយៈពេល ២៥ ឆ្នាំក្រោយមក

  • 15/09/2016
  • ការផ្សាយ > កំណត់ត្រាសង្ខេប
កំណត់ត្រាសង្ខេប ស្តីពី “លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងរងការគំរាមកំហែង” ដែល​ចេញផ្សាយនៅ​ថ្ងៃនេះ​ត្រូវ​នឹង​ ទិវា​ប្រជាប្រជាធិបតេយ្យ​អន្តរជាតិ ឆ្នាំ​២០១៦។ កំណត់ត្រា​សង្ខេប​នេះ​លំអិត​អំពី​ការ​គំរាម​កំហែង​លិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​កម្ពុជា​ដែល​បានកើនឡើង​កាន់តែខ្លាំង និងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារតែការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខដាក់គំនាបបន្ថែមលើព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះ។ កំណត់ត្រាសង្ខេបក៏វិភាគ​ពីស្ថានការគំរាម​កំហែង​លិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​កម្ពុជានៅ​ក្នុង​បរិបទក្រោយ​ ២៥​ឆ្នាំ​​​​ នៃ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​សន្តិភាពទីក្រុង​ប៉ារីស។