ការកាត់ទោសពីបទរាយការណ៍អំពីវិវាទដីធ្លី៖ ករណី លោក ប៉ែន នួន​​

  • 28/04/2022
  • ការផ្សាយ > បណ្ណព័ត៌មាន
ដើម្បីប្រារព្វទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ២០២២rnមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ("ម.ស.ម.ក") ចេញផ្សាយនូវខិត្តប័ណ្ណព័ត៌មានស្ដីអំពីអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបដែលជានិពន្ធនាយកនៃគេហទំព័រស្រទាប់យុវវ័យ ដែលរងការយាយីតាមប្រព័ន្ធតុលាការដោយសារតែការបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួន។rnខិត្តប័ណ្ណព័ត៌មាននេះក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រឈមរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។