រយៈពេលប្រាំឆ្នាំនៃការយាយីតាមផ្លូវតុលាការលើអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី

  • 13/11/2022
  • ការផ្សាយ > បណ្ណព័ត៌មាន
នៅថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ នេះជាថ្ងៃគម្រប់ប្រាំឆ្នាំចាប់តាំងពីការចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីររូបគឺលោក អួន ឈិន និងលោក យាង សុធារិន្ទ។ ថ្ងៃនេះ ម.ស.ម.ក ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនូវប័ណ្ណព័ត៌មានមួយដែលបច្ចុប្បន្នភាពពីការយាយីរបស់តុលាការអស់រយៈពេលប្រាំឆ្នាំទៅលើអ្នកទាំងពីរ។