ការយីយាប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចន្លោះឆ្នាំ២០២១ ដល់ឆ្នាំ២០២៣

  • 03/11/2023
  • ការផ្សាយ > បណ្ណព័ត៌មាន

ខិត្តប័ណ្ណព័ត៌មានស្តីពីបញ្ហារបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលប្រឈមនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗ ដោយសារការរាយការណ៍សារព័ត៌មានរបស់ខ្លួន។ ខិត្តប័ណ្ណព័ត៌មាននេះបែងចែកទិន្នន័យជាបីផ្នែកគឺ៖ ១)ថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ២)ថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ៣)ថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣។