មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​សូមសាទរ​សម្តេចនា​យករដ្ឋមន្រ្តីហ៊ុន ​សែន ​ក្នុងការ​ស្នើសុំបញ្ឈប់​​ការរើស​​អើង​​លើ​ក្រុមស្ត្រី​ស្រឡាញ់​ស្រ្តី ​បុរស​ស្រឡាញ់​បុរស​ អ្នក​ស្រឡាញ់​ទាំងពីរភេទ​ និង​អ្នកប្តូរភេទ​កម្ពុជា

  • 14/12/2012
  • ការផ្សាយ > វិចារណកថា
មជ្ឈ​មណ្ឌលសិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា(ម.ស.ម.ក) ​សូមស្វាគមន៍​ចំពោះ​ការគូស​សម្គាល់​របស់​នាយក​រ​ដ្ឋ​មន្រី្តកម្ពុជា​សម្តេច​ ​ហ៊ុន​ សែន ​នាថ្ងៃទី ​១១​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០១២ ​ជុំវិញ​ការ​ជម្រុញ​ពលរដ្ឋ​គ្រប់រូប​អោយ​បញ្ឈប់​ការរើស​អើង​លើ​ក្រុម​ស្ត្រី​ស្រឡាញ់​ស្រ្តី ​បុរស​ស្រឡាញ់​បុរស ​អ្នក​ស្រឡាញ់​ទាំងពីរ​ភេទ និង​អ្នក​ប្តូរភេទ។